Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Green Plant s. r. o., Rudolfa Jašíka 159/10, 958 01 Partizánske, Slovenská Republika, IČ:48 242 128 DIČ:2120102237 firma zapísaná v : OrSR, Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 31865/R oddiel Sro. kontaktné údaje: email info@svethub.sk telefón +421917253227 www.svethub.sk (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 P r i e v i d z a 1 tel. č.: 046/5422 771, fax. č.: 046/5420 685

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 
  
Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávanie a uzatvorenie kupnopredajnej zmluvy

2.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

2.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú konečné (predávajuci nieje platca DPH). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu za individuálnych podmienok.

2.3.Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmú informácie o:

2.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2.     spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len „objednávka“).

2.5.  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). V prípade, že po odoslaní objednávky ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nemusí byť zaevidovaná. V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese info@svethub.sk

2.6. Odoslaním objednávky kupujúci potvdrzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

2.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvdenieí objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 2.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 2.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Zrušenie objednávky 

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom info@svethub.sk alebo telefonicky  +421917253227 do dňa expedície tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)

- tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

4. Dodacie podmienky 

Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte, alebo kuriérovi) do 24 hod ( v pracovnej dobe) od objednania tovaru v prípade platby kartou alebo dobierkou. V prípade platby prevodom je tovar expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte, alebo kuriérovi) do 24 hod ( v pracovnej dobe) od pripísania prevodu platby na bankový účet predávajúceho. Skladové zásoby ponúkaného tovaru sú limitované, nakoľko ide o obmädzené-limitované množstvá. V prípade, že objednaný tovar je vypredaný, predávajúci informuje kupujúceho a ponúkne alternatívne riešenie

5. Cena tovaru a platobne podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnopredajnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK39 0900 0000 0050 7431 3838, vedený v Slovenskej Sporitelni a.s.
  • bezhotovostne cez online platobnú bránu
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
  • v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke 

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

5.3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5.7. Tovar je kupujúcemu dodaný:

  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

5.8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

5.9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

5.13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5.14 Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné Predávajúcí nie je platcom DPH..

5.15 Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na info@svethub.sk

6. VOC – veľkoobchodné podmienky 

K dispozícii sú na vyžiadanie na info@svethub.sk alebo na telefónnych číslach  +421917253227

 7. Záruka a reklamácie 

Prípadné reklamácie sa riešia buď telefonicky na čísle  +421917253227 alebo e-mailom na adrese info@svethub.sk  Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. 

Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. 

Postup pri reklamácii: 

1) informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom 

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu


3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu


4) priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry). Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty). 

Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom. 

Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!  

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia: 

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ 
8.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

8.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne alebo emailom info@svethub.sk

8.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ
Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

9.1 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

9.2 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.                                                                                                                  

9.3 Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

9.4 Tovar zasielajte zasielajte späť kompletný vrátane kompletnej dokumentácie (doklad o kúpe, príbalový leták, návod na použitie a pod.), nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. 

9.5  Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru aj v prípade, ak bolo vrátenie tovaru realizované predávajúcim prostredníctvom prepravnej spoločnosti predávajúceho. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 4,80- EUR do 257,- EUR.

9.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

9.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

9.8 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov: 

Konkrétne informácie nájdete  TU. 
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 14. 3. 2022.